• slidebg1
 • slidebg1

O nas

Fundacja Multis Multum została ustanowiona przez W. Sielskiego 15 listopada 1999 roku.

Fundacja pomimo wpisania do rejestru przedsiębiorców nie prowadzi działalności gospodarczej. Prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie swoich zadań statutowych. Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. Fundacja nie zatrudnia pracowników, a wynagrodzenie osób zatrudnionych do realizacji konretnego celu statutowego, na podstawie umów cywilnoprawnych, nie przekracza 1.5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Dane

 • KRS: 0000159140
 • REGON: 016299162
 • NIP: 521-30-93-850
 • KONTO: 08 1140 1977 0000 5577 8000 1001

Organizacja

Zarząd Fundacji

 • A. Karpińska

  Prezes Zarządu

 • H. Królikowska

  Wiceprezes Zarządu

 • A. Matusewicz

  Asystent Zarządu

Rada Fundacji

 • W. Sielski

  przewodniczący Rady Fundacji

 • R. Śmigielski

  zastępca przewodniczącego Rady Fundacji

 • P. Wesołek

  sekretarz Rady Fundacji

Cele statutowe Fundacji

EDUKACJA I SPORT

inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu, stwarzającej możliwość pełnego rozwoju osobowego dzieci i młodzieży

ZDROWIE

inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, obejmujących w szczególności dzieci i młodzież

OCHONA ŚRODOWISKA I KULTURY

inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska i zabytków kultury

MECENAT

prowadzenie działalności dobroczynnej

Aktualności

I. Rewitalizacja zabytkowego parku przy zespole dworskim w Babsku, gmina Biała Rawska, powiat rawski etap I

1) 31.12.2014 podpisanie umowy z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania.

2) 24.02.2015 ogłoszenie o konkursie na wykonanie rewitalizacji parku

Treść ogłoszenia na wykonanie rewitalizacji parku

3) 19.03.2015 wybór wykonawcy zadania

konkurs rozstrzygnięty

4) 31.12.2015 Zakończenie zadania pielęgnacji drzewostanu w zabytkowym Parku w Babsku. Całość wykonanych prac przy rewitalizacji XIX-wiecznego parku krajobrazowego autorstwa architekta Adama Idźkowskiego oraz prace konserwatorskie przy pomnikach przyrody zostały ostatecznie przyjęte w trakcie kontroli WOŚiGW w Łodzi w dniu 28.01.2016r i uznane za wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową z WFOŚIGW oraz wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Inspektora Nadzoru. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki arborystycznej i posiadanym stanem wiedzy
Wirtualna wycieczka po Parku. Zdjęcia zrewitalizowanego Parku.

II. Remont dachu zabytkowego budynku spichlerza

1) 15.09.2015r - Fundacja zawarła Umowę z Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, na realizację zadania, wykonanie prac przy zabytku, pod nazwą "Remont dachu zabytkowego budynku spichlerza". Fundacja zobowiązała się wykonać zadanie, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie do grudnia 2015 r. Województwo Łódzkie na realizację zadania przekazało dotację w wysokości 60.000,00 zł.

2) Zakończono zgodnie z Umową Remont dachu zabytkowego budynku spichlerza. Prace prowadzone były zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Zespół Usług Projektowych w Skierniewicach, Decyzją Starostwa Rawskiego oraz pod opieką i zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace budowlano -konserwatorskie spichlerza polegały m.inn. na: zdjęciu istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych; częściowej wymianie i wzmocnieniu elementów konstrukcji więźby dachowej; założeniu nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki; wykonaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej zg. z projektem budowlanym. Realizacja prac przy zabytku "Remont dachu zabytkowego budynku spichlerza" oraz procedury rozliczeniowe dot. przyznanej dotacji zostały zakończone i przyjęte przez Dep. Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego.

Zaproszenie do odwiedzania parku

Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do odwiedzania i przeprowadzenia żywej lekcji przyrody" na terenie zrewitalizwowanego w 2015 r., zabytkowego parku krajobrazowego przy zespole dworskim w Babsku, Gmina Biała Rawska. W parku krajobrazowym pochodzącym z I połowy XIX wieku, autorstwa arch. Adama Idźkowskiego znajduje się m.in. słynny zbiór Babskich Dębów, jedno z najcenniejszych zbiorów drzew w Polsce, kilka z nich ma obwód powyżej 5 m, jeden największy dąb szypułkowy mierzy 747 cm! Drzewami tymi zachwycał się malarz Józef Chełmoński, a jeden z Babskich Dębów został nawet uwieczniony na banknocie stuzłotowym, wprowadzonym do obiegu w latach 30. XX w. W celu omówienia szczegółów wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Fundacją. tel. 22/3276121 e-mail: annamatusewicz.multis@gmail.com

Pliki do pobrania

Kontakt